Screeningové testování ve školách v září 2021 (platné do 10. 9. 2021)

Ve školách proběhne screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 2021 (u žáků 1. třídy dne 1. 9. za účasti rodičů), dále se bude testovat 6. září a 9. září vždy v 7.45 h. (v případě absence žáka uvedený den, bude testován v den následující či bezprostředně po jeho příchodu)

Slavnostnímu zahájení na sále bude předcházet screeningové testování žáků, a předpokládáme, že nám rodiče žáků do 1. třídy pomohou s provedením testu a cca v 8.15 začne slavnostní zahájení pro žáky I. stupně na sále

Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, které by měly přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách („Genrui Bio Tech test“)

Je to test obdobný, který žáci již používali, a „samoodběr“ pro žáky (i z nižších tříd) byl bezproblémový

Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1xtýdně.

Žák může mít Ag test vlastní za předpokladu, že: a) je na seznamu MZd, kde je tento test pro samoodběr uveden také, b) zná přesný postup, jak testování má probíhat, c) jasně ví, jak se u tohoto testu pozná negativita/pozitivita/neprůkaznost. V případě jakékoli nejasnosti má učitel právo následně použít test dodaný škole.

Testování nepodstupují žáci:

  1. kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování,
  2. kteří prodělali onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 a je třeba doložit),
  3. žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (u Ag testů ne starší 72 h, u PCR testů ne starší 7 dní)

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  1. použití ochrany dýchacích cest (respirátor – např.: FFP2, KN 95), a to po celou dobu pobytu ve škole či ve školní družině
  2. nesmí cvičit ve vnitřních prostorách
  3. nesmí zpívat
  4. při konzumaci potravin, nápojů a pokrmů, musí sedět v lavici či u stolu a je třeba dodržet rozestup minimálně 1,5 m (netýká se dětí, které mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)
  5. z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty žáci s poruchou autistického spektra a žáci, kteří mají na základě lékařského potvrzení výslovně uvedeno, že nemohou mít nasazen žádný ochranný prostředek (rouška, respirátor)

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu screeningového testování.

  • Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost
  • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu