Zapojení do projektů

Základní škola a Mateřská škola Otnice, příspěvková organizace se zapojila do grantů hrazených z EU:

Jeden projekt je hrazen MAP II – Slavkov u Brna:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

První grant se týkal projektu pro střední školy s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách“ s reg. číslem: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Započal již před pěti lety a díky aktivní spolupráci a partnerství s ISŠ Sokolnice přinesl tento grant naší škole:

  1. 15 sad nářadí pro práci se dřevem a kovem a následnou pomoc s vyráběnými výrobky pracovníky ISŠ Sokolnice
  2. 12 elektrostavebnic pro fyziku
  3. účast na projektových dnech v ISŠ Sokolnice, které ukázaly žákům praktičnost a využitelnost strojírenských a elektrotechnických učebních oborů
  4. volný vstup pro dva ročníky do brněnského „Vida centra“ u brněnského výstaviště spolu s výukovými programy
  5. exkurze do nového „Energetického centra“ na ISŠ Sokolnice
  6. prezentace programů „Roboti“ v naší ZŠ pracovníky ISŠ Sokolnice

Z důvodu udržitelnosti projektu tento projekt stále pokračuje.

Reedukace žáků ohrožených školním neúspěchem

Druhý grant se týká projektu pro základní školy z OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011159.

Projekt probíhá již druhým rokem a prostředky z projektu budou použity na reedukaci žáků (tzv. doučování) ohrožených školním neúspěchem, kdy vytvoříme několik doučovacích skupin, které pomohou žákům lépe zvládnout probranou učební látku.

Součástí projektového záměru je také podpora čtenářské gramotnosti, kterou využijeme pro vytvoření tzv. „čtenářských klubů“.

Velmi zajímavě se jeví také klub zábavné logiky a deskových her, který se domnívám by mohl také žáky velmi dobře zaujmout.

V neposledně řadě došlo také již v loňském roce k pořízení 30 tabletů pro žáky, které pomohou zatraktivnit vyučovací proces ve třídách na I. stupni a předpokládáme jeho další využití.

Tentokrát bylo možné čerpat finanční prostředky i v počáteční fázi projektu a nedošlo tak k počátečnímu zdržení při nákupu potřebných materiálů a ICT zařízení, tabletů, knih, her, pracovních sešitů pro doučování, atd.

Technický pracovník pomůže zajistit zdárné fungování všech těchto zařízení a jejich přípravu na zdárný průběh funkčnosti zařízení. 

Jan Černý Technik ICT má na starost přípravu tabletů na výuku, aktualizace, spravování hardwaru a softwaru.

Využití ICT (iPadů) ve výuce každý žák pracuje na svém zařízení, na konkrétních úkolech, které mu pomáhají posilovat jeho slabé stránky, v jeho vlastním tempu. Díky propojení žákovských a učitelských zařízení má pedagog okamžitý přehled o pokroku žáka. Cílem je větší individualizace výuky a rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků.

Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 došlo na základě žádosti k prodloužení trvání grantu z původně 31. 1. 2021 na 31. 5. 2021, aby se stihly dokončit veškeré náležitosti (hlavně doučování či tzv. reedukace žáků).

PolyGram

Třetí grant je zaměřen na sdílenou výuku a odborný výcvik žáků ZŠ na SŠ. Projekt nese název „PolyGram“, reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-034/0008358.

Cílem projektu je u žáků ZŠ podpořit polytechnické vzdělávání. Ve spolupráci s žáky ISŠ Sokolnice budou čtyři žáci ZŠ řešit praktické úkoly, díky nimž se naučí základy elektroniky i základní elektromontážní práce, vyzkouší si programování či se detailněji obeznámí s obnovitelnými zdroji. Při tříhodinových elektrotechnicky zaměřených setkáních jednou měsíčně si žáci ověří svou zručnost a mohou získat i nové ušlechtilé zájmy. Pedagogický doprovod i doprava na akci bude zajištěna, stejně jako drobné občerstvení.

I tento projekt musel být z důvodu mimořádných opatření od 11. 3. 2020 pozastaven.

Spolupráce s ISŠ polygrafickou

Čtvrtý grant se týkal podobné spolupráce podpořené sdílenou výukou s ISŠ polygrafickou, která se nachází v Brně-Slatině, na ulici Šmahova. Začal v tomto školním roce a žáci mnoha ročníků navštívili tuto střední školu, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Mohli si prakticky vyzkoušet činnosti ve spolupráci s místními žáky střední školy, co práce tiskaře a grafika obnáší a jaké možnosti uplatnění nabízí. Také tento projekt musel být z důvodu mimořádných opatření prozatím pozastaven.

Rodilý mluvčí angličtiny

Pátý grant máme v rozjednané podobě a již proběhl ve školním roce 2019/20 a opět proběhne ve školním roce 2020/21 a bude se týkat zapojení naší školy do struktury MAP II – Slavkov u Brna.

V průběhu školního roku bychom chtěli využít možnosti výuky anglického jazyka paní lektorkou v určitých třídách II. stupně. Jednalo by se o rodilou mluvčí, která by byla velkou inspirací a povzbuzením zájmu o anglický jazyk.