Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice

Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního, základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. Hynek Zavřel.

Složky organizace:

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu.

Lze uvést také:

a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,

b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace
Školní 352, 683 54 Otnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Čísla faxu

Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.

4.6 Adresa internetové stránky

zsotnice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

email: [email protected]

datová schránka: 2iiim2e

Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy. Uvádí se hypertextový odkaz.

V případě, že povinný subjekt používá více elektronických podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.

4.8 Další elektronické adresy

Lidé ve škole

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení:

Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby.

Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol).

Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.

6. IČ

IČ: 46270868

7. DIČ

DIČ: CZ46270868

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty ZŠ

Dokumenty pro rodiče a žáky

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty. Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické podobě lze poukázat hypertextovým odkazem.

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

12. Formuláře

Dokumenty ZŠ

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Pro řešení dalších životních situací využijte:

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony:

Nařízení vlády:

Vyhlášky:

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v kanceláři školy a také na internetu.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy

Škola nevydala žádné své právní předpisy.

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán.

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb****).

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Základní škola nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

16.2 Výhradní licence

Základní škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy