Informace o MŠ

Záujmové útvary v MŠ

Kontakty na školku

Školkovné 2021/2020

Stravné

Vedoucí učitelka:
Jitka Ardelyová

Učitelky:
Veronika Škrháková
Hana Burišková
Dagmar Žbánková

Správní zaměstnanec:
Renata Jeřábková

Od školního roku 2009/2010 pracuje školka podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Duhová školka“.

Školkovné 2021/2020

Platba úplaty za docházku do mateřské školy převodem

Úplata za docházku do mateřské školy lze provést bankovním převodem na účet Základní školy a Mateřské školy Otnice. Tento převod je možné uskutečnit během prvních 10ti dnů příslušného měsíce (viz. body a, b, c, d níže).

Nutné je uvést do poznámky/zprávy pro příjemce jméno dítěte, které školku navštěvuje.

Termíny pro platbu:

a) Od 1. 9. – 10. 9. 2021 (platba na měsíc září ve školním roce 2021/2022)

b) Od 1. 10. – 8. 10. 2021 (platba na měsíce říjen, listopad, prosinec ve školním roce 2021/2022)

c) Od 3. 1. – 11. 1. 2022 (platba na měsíce leden, únor, březen ve školním roce 2021/2022)

d) Od 1. 4. – 8. 4. 2022 (platba na měsíce duben, květen, červen ve škol.roce 2021/2022)

Údaje pro převod peněz na účet:

Výše úhrady: 750,- Kč (výjimkou je měsíc září, kde je výše úhrady 250,- Kč)

Variabilní symbol: datum narození dítěte (např.01122006 – den, měsíc, rok)

Účet číslo: 20439731/0100

Poznámka pro příjemce: Jméno dítěte

Platba úplaty za docházku do mateřské školy v hotovosti

Úhradu „školkovného“ lze provést v budově MŠ u vedoucí paní učitelky Jitky Ardelyové a to ve dvou stanovených dnech. Tyto konkrétní dny jsou zavčas vyvěšeny na nástěnce v MŠ a vylepeny na vchodové dveře do školky. Po této lhůtě lze zaplatit „školkovné“ v kanceláři č. 2 v ZŠ Otnice.

Výše úplaty za docházku do MŠ za měsíc je 250,- Kč.

Úplatu lze provést těmito způsoby:

září: 250,- Kč

říjen – prosinec: 750,-Kč

leden – březen: 750,- Kč

duben – červen: 750,- Kč

Stravné

Dětem navštěvujícím mateřskou školu je vždy podáváno:

 • 1 hlavní jídlo (oběd)
 • 1 nebo 2 doplňková jídla (přesnídávka, svačina)

Poplatek za stravné

Celodenní stravné

 • Přesnídávka 9,-Kč
 • Oběd 20,- Kč
 • Svačina 8,- Kč
 • Celkem 37,- Kč

Polodenní stravné

 • Přesnídávka 9,-Kč
 • Oběd 20,- Kč
 • Celkem 29,- Kč

Poplatek za stravné pro děti s odkladem

Celodenní stravné

 • Přesnídávka 9,-Kč
 • Oběd 22,- Kč
 • Svačina 8,- Kč
 • Celkem 39,- Kč

Polodenní stravné

 • Přesnídávka 9,-Kč
 • Oběd 22,- Kč
 • Celkem 31,- Kč

Odhlašování obědů

Obědy je třeba odhlašovat nejpozději do 13.30 h. na následující den.

Pokud není včas odhlášen, je možné jej odebrat v MŠ, nikoli v ZŠ. V pondělí se oběd nepřítomného dítěte odhlašuje automaticky.

Pokud chcete dítě odhlásit na následující dny je nutné dítě odhlásit telefonicky do kuchyně ZŠ na telefon 544 240 076, nebo odepsat do sešitu, který je v každé šatně příslušného oddělení.

Za pozdě odhlášenou či neodebranou stravu nelze vyžadovat věcnou ani peněžitou odměnu. V době nemoci dítěte je možnost odběru obědu pouze první den nemoci, pokud nebyl oběd včas odhlášen.

V ostatní dny nemoci nemá dítě na oběd nárok. Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve školce, eventuálně první den neplánované nepřítomnosti.

Obědy lze vyzvednout v MŠ a to v době od 11.30–12.00 hod. Nárok na odebrání stravy za cenu ve výši finančního normativu (29,-Kč, 37,-Kč, 31-Kč, 39,-Kč) má strávník pouze v přítomnosti ve školce a v první den nemoci.

V ostatní dny na stravování nemá nárok a nemůže stravu ze školky odebírat.

Platba obědů

Platba inkasem bude provedena k 20. dni následujícího měsíce podle skutečně odebrané stravy na účet školy.

Platbu v hotovosti je možné provést v určité dny v účtárně dveře č. 2.

Platební dny budou včas vyvěšeny na dveřích účtárny, vedoucí školní jídelny a na stránkách Základní školy.

Platbu nelze měnit či pozastavit, nelze též měnit způsob platby (inkasní za hotovost).

Ve výjimečných případech se obraťte na vedoucí ŠJ.

UPOZORNĚNÍ: Platí přísný zákaz vstupu rodičů a dalších osob do prostor kuchyněk a tříd.

Informace o stravování a přihlášku ke stravování naleznete v sekci Dokumenty MŠ.