Pozvánka k zápisu do 1. třídy ZŠ pro ukrajinské děti

Zveme děti a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy na Základní školu v Otnicích, který se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022 od 14. do 15. hodin.

S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz (případně nové doklady totožnosti vydané ČR), v případě zájmu o odklad také vyjádření PPP a dětské lékařky.

V případě potřeby (nemoc dítěte, atp.) je možné dohodnout náhradní termín na tel.č.: 724314696 nejpozději 2. 6. do 15.h.

Kritéria pro přijetí do 1. třídy (pro školní rok 2022/23) „kategorie C“

 1. Děti s trvalým bydlištěm v obcích Otnice a Lovčičky („spádové“ děti)
 2. Ostatní děti z jiných obcí

Mgr. Hynek Zavřel, řed. školy

Pozn.: Za trvalý pobyt se bere i dlouhodobý pobyt žáka v Otnicích či Lovčičkách

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Každý správný předškolák totiž:

 • ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu.
 • dokáže samostatně a logicky uvažovat.
 • správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách.
 • přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku.
 • orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd.
 • hraje kolektivní hry.
 • dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku.
 • umí napočítat alespoň do deseti.
 • drží správně tužku.
 • vystřihuje jednoduché tvary.
 • splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině.
 • navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt.
 • umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu.
 • pozdraví, poprosí, poděkuje

Doporučení pro zákonné zástupce

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

V případě žádosti o přijetí dítěte nebo odkladu povinné školní docházky dítěte je nutné vyplnit žádost o odklad/přijetí povinné školní docházky.