Screeningové testování ve školách

Screeningové testování ve školách od 31. 1. 2022

  • V souvislosti s mimořádným nařízením vlády pokračuje screeningové testování žáků každé pondělí. Testování proběhne vždy v úvodní části první vyučovací hodiny, zpravidla v pondělí (v případě absence žáka uvedený den, bude testován v den následující či bezprostředně po jeho příchodu) a týká se všech žáků.
  • Od 31. 1. 2022 se nemusí testovat žáci, kteří covid prodělali v posledních 30 dnech (tato skutečnost se musí písemně doložit: žák ji může mít v mobilu či rodič může přeposlat e-mail třídnímu učiteli).
  • V případě pozitivního Ag testu u některého z žáků bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka, a ten nastupuje izolaci (karanténu), případně kontrolní PCR test. Škola žáka zadá do systému a zákonný zástupce obdrží od KHS trasovací formulář a všechny potřebné instrukce.
  • Spolu s žáky budou testováni také všichni zaměstnanci „Základní školy Otnice“.
  • Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, které by měly přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je to test obdobný, který žáci již používali, a „samoodběr“ pro žáky (i z nižších tříd) byl bezproblémový.
  • Žák může mít Ag test vlastní za předpokladu, že:

a) je na seznamu MZd, kde je tento test pro samoodběr uveden také,

b) zná přesný postup, jak testování má probíhat,

c) jasně ví, jak se u tohoto testu pozná negativita/pozitivita/neprůkaznost. V případě jakékoliv nejasnosti má učitel právo následně použít test dodaný škole.

  • Testování podstupují tentokrát žáci všichni, tedy i ti, kteří jsou očkovaní. Výjimkou jsou pouze žáci, kteří covid prodělali v posledních 30 dnech (je však třeba doložit) a ti, kteří se testovali na odběrovém místě (viz následující odstavec)
  • Testování nemusí podstoupit žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (u Ag testu ne starší 24 h, u PCR testů ne starší 72 hodin)
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd:

a) použití ochrany dýchacích cest (respirátor – např. FFP2, KN 95), a to po celou dobu pobytu ve škole či ve školní družině

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorách

c) nesmí zpívat

d) při konzumaci potravin, nápojů a pokrmů, musí sedět v lavici či u stolu a je třeba dodržet rozestup minimálně 1,5 m (netýká se dětí, které mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)

e) výjimku tvoří žáci s poruchou autistického spektra, kteří mají na základě lékařského potvrzení výslovně uvedeno, že nemohou mít nasazen žádný ochranný prostředek (rouška, respirirátor)

  • Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.