Screeningové testování ve školách

Screeningové testování ve školách 3., 6., 10., 13. 1. a od 17. 1. 2022

V souvislosti s mimořádným nařízením vlády proběhne opět screeningové testování žáků (tedy vždy v pondělí a čtvrtek během prvních čtrnácti dní v měsíci lednu). Testování proběhne vždy v úvodní části první vyučovací hodiny, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek (v případě absence žáka uvedený den, bude testován v den následující či bezprostředně po jeho příchodu) a týká se všech žáků.

Od 17. 1. 2022 bude testování probíhat pravděpodobně už jen v pondělí. V případě pozitivního Ag testu u některého z žáků ve čtvrtek, budou ostatní žáci třídy testováni každý další školní den, do doby, kdy bude znám výsledek PCR testu u tohoto covid pozitivního žáka. Po tuto dobu budou, pokud to bude technicky a organizačně možné, zavedena stanovená režimová hygienická opatření pro dotčené žáky dané třídy (používání ochrany dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, zachování homogenity dané skupiny, dodržování odstupu těchto žáků při konzumaci potravin, atp.)

Spolu s žáky budou testováni také všichni zaměstnanci „Základní školy Otnice“.

Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, které by měly přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je to test obdobný, který žáci již používali, a „samoodběr“ pro žáky (i z nižších tříd) byl bezproblémový.

Žák může mít Ag test vlastní za předpokladu, že:

  1. je na seznamu MZd, kde je tento test pro samoodběr uveden také,
  2. zná přesný postup, jak testování má probíhat,
  3. jasně ví, jak se u tohoto testu pozná negativita/pozitivita/neprůkaznost. V případě jakékoliv nejasnosti má učitel právo následně použít test dodaný škole.

Testování podstupují tentokrát žáci všichni, tedy i ti, kteří jsou očkovaní a kteří covid prodělali v posledních 180 dnech.

Testování nemusí podstoupit žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (u Ag testu ne starší 24 h, u PCR testů ne starší 72 hodin)

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd:

  1. použití ochrany dýchacích cest (respirátor – např. FFP2, KN 95), a to po celou dobu pobytu ve škole či ve školní družině
  2. nesmí cvičit ve vnitřních prostorách
  3. nesmí zpívat
  4. při konzumaci potravin, nápojů a pokrmů, musí sedět v lavici či u stolu a je třeba dodržet rozestup minimálně 1,5 m (netýká se dětí, které mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)
  5. výjimku tvoří žáci s poruchou autistického spektra, kteří mají na základě lékařského potvrzení výslovně uvedeno, že nemohou mít nasazen žádný ochranný prostředek (rouška, respirirátor)

Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.