Dívej se, čti, přemýšlej

Brněnská organizace NaZemi zapůjčila škole zdarma prostřednictvím Jitky Bublové plátěné plakáty o fair trade. Plakáty tak poskytovaly informace o spravedlivém obchodu všem, kteří procházeli po chodbě kolem šaten druhého stupně. Žáci se seznamují s touto problematikou zejména ve výchově k občanství a ke zdraví.  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech patří mezi průřezová témata, jejichž cílem je rozvíjení osobnostních, sociálních a morálních vlastností žáků.

Hodiny slohu si žáci devátých tříd zpestřili skupinovou prací. Každá trojice zpracovávala obsah vybraného plakátu. Výstupy pak prezentovali jednotlivci za skupinu nejen ve třídě, ale i venku.

Diskuzní kruh jsme vytvořili za slunečného počasí na trávě vedle kreslírny.  Debata  o nepříznivé situaci pěstitelů a řemeslníků v zemích globálního Jihu, o možném řešení spravedlivého obchodu měla pod širým nebem příjemnou atmosféru. S rozestupy a bez roušek jsme dýchali čerstvý vzduch. Smyslem zpracování prožitků nebylo jen vyjádření vlastního názoru na vážné téma, ale též srozumitelný, spisovný a plynulý projev.

Ucelené informace z výstavy navázaly na získané vědomosti o fair trade z minulých vzdělávacích bloků. Poznáváním globálních souvislostí se u žáků formují postoje a hodnoty. Obohacuje se tím jejich osobnost. Výstava přiblížila dané téma jednoduše a srozumitelně. Přiměla zamyslet se nad původem, zpracováním, dovozem plodin a produktů. Přiměla přemýšlet nad spotřebou produktů, které nám jsou snadno dostupné.

Dagmar Kovaříková