Hygienické předpisy pro ZŠ Otnice

Informace pro rodiče žáků o zajištění zvýšených hygienických požadavků v ZŠ Otnice:

 • škola bude žákům pravidelně vštěpovat zásady osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce mýdlem)
 • škola omezí ty aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich k velké koncentraci lidí (patrně neproběhne sportovní soutěž Velikonoční laťka a žáci se nebudou moci zúčastnit různých soutěží či olympiád, omezení se týká i zájmových útvarů, které navštěvuje mnoho žáků napříč třídami a ročníky)
 • škola minimalizuje kontakt mezi žáky I.a II.stupně
 • na vyhrazených místech jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou (jídelna, vstupní prostor školy, atd.)
 • důkladné mytí rukou (po příchodu do školy, před obědem)
 • v ZŠ pouze ručníky na jedno použití, v MŠ klasické ručníky, které se vzájemně nedotýkají
 • časté větrání šatních prostor
 • každodenní důkladný úklid všech místností, kde se žáci, či učitelé pohybují
 • důraz na dezinfekci ploch, které používá denně více osob (kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, klávesnice a počítačové myši, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel, atp.)
 • v případě příznaků u žáka či dítěte jsou rodiče obratem informováni a musí si žáka/dítě bezodkladně vyzvednout
 • důraz na mytí rukou před odebíráním stravy
 • neumožnění samoobslužného výdeje (nebude možné odebírání příborů z hromadného zásobníku, využívání samoobslužného výdeje nápojů – tedy pitný režim nebude umožněn)
 • cizí strávníci budou mít oddělený svůj prostor pro stravovaní (jedná se pouze o několik členů obecního úřadu)

Škola je vybavena: 

 • čistícími a dezinfekčními prostředky
 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou
 • bezkontaktním teploměrem
 • přiměřeným počtem roušek (pro případ potřeby)